fbpx
19th Ave New York, NY 95822, USA

Log Analysis là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Log Analysis là gì?

Log Analysis là Phân tích log. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Log Analysis – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phân tích log là một thuật ngữ được sử dụng để phân tích các hồ sơ máy tính tạo ra để giúp các tổ chức, các doanh nghiệp hoặc các mạng trong chủ động và reactively giảm thiểu rủi ro khác nhau. Hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp được yêu cầu để làm đăng nhập dữ liệu và phân tích log như một phần của quy định an ninh và tuân thủ của họ. phân tích log giúp trong việc giảm chẩn đoán vấn đề, thời gian giải quyết và quản lý hiệu quả các ứng dụng và cơ sở hạ tầng.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hầu hết thời gian, các bản ghi được sử dụng trong phân tích log được cung cấp bởi hệ điều hành, các ứng dụng, thiết bị mạng hoặc các thiết bị tương tự. Logs thường được lưu trữ trong một đơn vị lưu trữ như ổ cứng hoặc một ứng dụng như một nhà sưu tập nhật ký. Trong hầu hết các trường hợp, các thông điệp log là ứng dụng cụ thể và giải thích các thông điệp phải được thực hiện trong bối cảnh của ứng dụng hoặc hệ thống. phân tích log có thể cung cấp hỗ trợ rất cần thiết cho một nguồn dữ liệu hiện có hoặc mới. Tất cả các công cụ phân tích log liên kết bản thân với các dữ liệu phi cấu trúc như các bản ghi hệ thống, dữ liệu CPU, các file cấu hình và các bản ghi ứng dụng, và sau đó phân tích các bản ghi này để cung cấp thông tin có giá trị. Đăng nhập thành phần phân tích làm việc song song để xác định nguyên nhân gốc rễ từ các dữ liệu phi cấu trúc. phân tích log thường xuyên giúp làm giảm và tránh những rủi ro khác nhau liên quan đến doanh nghiệp. Nó cung cấp cho các bằng chứng về những gì xảy ra, các yếu tố xác định nguyên nhân và tác động. do đó nó giúp trong việc xây dựng biện pháp đối phó và các mô hình để giảm rủi ro.

What is the Log Analysis? – Definition

Log analysis is the term used for analysis of computer-generated records for helping organizations, businesses or networks in proactively and reactively mitigating different risks. Most organizations and businesses are required to do data logging and log analysis as part of their security and compliance regulations. Log analysis helps in reducing problem diagnosis, resolution time and in effective management of applications and infrastructure.

Understanding the Log Analysis

Most of the time, the logs used in log analysis are provided by operating systems, applications, network equipment or similar devices. Logs are usually stored in a storage unit such as a hard drive or to an application such as a log collector. In most cases, the log messages are application specific and interpretation of the messages must be taken in the context of the application or the system. Log analysis can provide much-needed support for an existing or new data source. All log analysis tools link themselves to the unstructured data such as system logs, CPU data, configuration files and application logs, and then analyze these logs to provide valuable information. Log analysis components work in tandem to identify root causes from the unstructured data. Regular log analysis helps in reducing and avoiding the different risks associated with the enterprise. It gives the evidence of what occurred, the factors that determined the cause and the impacts. It thus helps in building countermeasures and models to reduce the risks.

[external_link offset=2]

Thuật ngữ liên quan

  • Log Analysis Tools
  • Real-Time Log Analysis
  • Data Logging
  • System Log (Syslog)
  • Application Log
  • Fuzzy Logic
  • Log File
  • Help Desk
  • Contact List
  • Castanet

Source: Log Analysis là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

[external_footer]