fbpx
19th Ave New York, NY 95822, USA

“tương quan” là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt correlated
 • câu hỏi phụ tương quan: correlated sub-query
 • nhiệt độ màu tương quan: correlated colour temperature
 • "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt correlation
 • bậc tương quan: degree of correlation
 • biểu đồ tương quan: correlation diagram
 • chỉ số tương quan: correlation index
 • công cụ tương quan: correlation tool
 • đỉnh hàm số tương quan: correlation function peak
 • đo tương quan góc bội ba: triple angular correlation measurement
 • dữ liệu tương quan: correlation data
 • hàm tương quan: correlation function
 • hệ số tương quan: correlation coefficient
 • hệ số tương quan: correlation coefficients
 • hệ số tương quan: correlation ratio
 • hệ số tương quan (chuỗi hàng loạt): serial correlation coefficient
 • hệ số tương quan âm: negative correlation coefficient
 • hệ số tương quan bội: coefficient of multiple correlation
 • hệ số tương quan bội ba: triple correlation coefficient
 • hệ số tương quan chính tắc: canonical correlation coefficient
 • hệ số tương quan chuỗi: serial correlation coefficient
 • hệ số tương quan dương: positive correlation coefficient
 • hệ số tương quan không gian: space correlation coefficient
 • hệ số tương quan riêng: coefficient of partial correlation
 • hệ số tương quan tần số: frequency correlation coefficient
 • hệ số vectơ tương quan: vector correlation coefficient
 • hệ thống đo mối tương quan vệ tinh: correlation tracking system
 • khoảng cách tương quan nằm ngang: horizontal correlation distance
 • khoảng tương quan: correlation interval
 • ma trận tương quan: correlation matrix
 • ma trận tương quan hoàn toàn: complete correlation matrix
 • mặt tương quan chuẩn: normal correlation surface
 • phân tích tương quan: correlation analysis
 • phân tích tương quan góc: angular correlation analysis
 • phép đo tương quan góc kép: double angular correlation measurement
 • phương pháp tương quan: correlation method
 • sơ đồ tương quan: correlation diagram
 • sự phân tích tương quan: correlation analysis
 • sự tương quan: correlation
 • sự tương quan âm: negative correlation
 • sự tương quan chặt chẽ: high correlation
 • sự tương quan dương: positive correlation
 • sự tương quan hình ảnh: video correlation
 • sự tương quan không-thời gian: space-time correlation
 • sự tương quan nối tiếp: serial correlation
 • sự tương quan thời gian: time correlation
 • tách sóng tương quan: correlation detection
 • thí nghiệm (về) tương quan: correlation experiment
 • tương quan (không thật, giả tạo): spurious correlation
 • tương quan (theo) phương phân cực: polarization-direction correlation
 • tương quan Gilliland: Gilliland correlation
 • tương quan ảo tưởng: illusory correlation
 • tương quan âm: inverse correlation
 • tương quan bội chuẩn tắc: multiple normal correlation
 • tương quan bội phi tuyến tính: multiple curvilinear correlation
 • tương quan chính tắc: canonical correlation
 • tương quan của các chỉ số: correlation of indices
 • tương quan của chuyển dời liền cạnh: correlation of adjacent transition
 • tương quan dương: direct correlation
 • tương quan gama-gama: gamma-gamma correlation
 • tương quan giả: nonsense correlation
 • tương quan giả: spurious correlation
 • tương quan giả tạo: nonsense correlation
 • tương quan góc: angular correlation
 • tương quan hạng: rank correlation
 • tương quan hạng: grade correlation
 • tương quan hoàn toàn: perfect correlation
 • tương quan không thật: spurious correlation
 • tương quan không thật: nonsense correlation
 • tương quan không tuyến tính: nonlinear correlation
 • tương quan momen tích: product moment correlation
 • tương quan moment tích: product moment correlation
 • tương quan riêng: partial correlation
 • tương quan tầm dài: long-range correlation
 • tương quan thật: true correlation
 • tương quan thính giác với thính giác: Inter-Aural Cross Correlation (IACC)
 • tương quan toàn phần: total correlation
 • tương quan trễ: lag correlation
 • tương quan trực tiếp: direct correlation
 • tương quan tuyến tính: linear correlation
 • tương quan vectơ: vector correlation
 • tương quan vòng: circular correlation
 • tương quan xung lượng: momentum correlation
 • tỷ số tương quan: correlation ratio
 • "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt correlation, correlative, correlate
  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt correlative
  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt relational
 • cơ sở dữ liệu tương quan: relational data base
 • ngôn ngữ tương quan: relational language
 • vận hành viên tương quan: relational operator

 • bộ tự tương quan

  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt auto-correlator

  bộ tương quan

  [external_link_head]

  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt correlator

  bộ tương quan ảnh điện quang

  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt electro-optical image correlator

  bộ tương quan chéo

  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt cross-correlator

  bộ tương quan quang

  [external_link offset=1]

  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt optical correlator

  bộ tương quan tương tự

  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt analogue correlator

  định luật thành phần tương quan

  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt law of related composition

  điều chế di pha tương quan vi sai

  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt Differentially Coherent Phase – Shift Keying (DCPSK)

  đường tương quan

  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt line of collation

  hạt liên kết tương quan thời gian

  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt Time-Correlated Associated particle (TCAP)

  hàm tự tương quan

  [external_link offset=2]

  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt autocorrelation

  hàm tự tương quan

  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt autocorrelation function

  hàm tương quan chéo

  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt cross-correlation function

  hệ số tự tương quan

  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt autocorrelation coefficient

  hệ số tương quan

  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt coincidence factor

  hệ số tương quan

  "tương quan" là gì? Nghĩa của từ tương quan trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt relation factor

  [external_footer]